Deze website gebruikt cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Enkele van die cookies zijn technisch noodzakelijk om de werking van bepaalde functies van onze website te garanderen. Deze worden altijd automatisch gebruikt op onze website.

Alleen wanneer u ons daarvoor toestemming verleent, gebruiken wij op onze website ook nog cookies die ons in staat stellen om informatie over uw gebruikersgedrag op onze website te verkrijgen (cookies voor analysedoeleinden).

Op basis van deze informatie zijn wij in staat om onze website doorlopend te verbeteren.

Meet informatie over cookies vindt u in onze privacyverklaring.

Voor zover u ons toestemming verleent om cookies voor analysedoeleinden te gebruiken, verzoeken wij u op "Ik ga daarmee akkoord" te klikken.

 
Skip to main content

Privacyverklaring

Wij verheugen ons over uw interesse in onze website. Met onze privacyverklaring informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

§ 1 Informatie over de verzameling van persoonsgebonden gegevens
1. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens die naar u als persoon herleidbaar zijn, bijv. uw naam, adres, e-mailadressen en uw gebruikersgedrag.
2. Verantwoordelijk in de zin van Art. 4 lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de DMO Deutsche Modellsportorganisation GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door de DMO Deutsche Modellsportorganisation Verwaltungs-GmbH, deze vertegenwoordigd door Andrea Dörpelkus, Uellendahl 71a, 42109 Wuppertal (zie ook ons Impressum).
3. Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens, bij informatieopvraag, correcties, blokkering of verwijdering van gegevens en voor de herroeping van verleende toestemmingen gelieve u contact op te nemen met ons verantwoordelijke in overeenstemming met Art. lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De contactgegevens vindt u in § 1 cijfer 2. van deze privacyverklaring.

§ 2 Uw rechten
1. U heeft met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens de volgende rechten tegenover ons:
- Recht op informatie,
- Recht op correctie of verwijdering,
- Recht op beperking van de verwerking,
- Recht op bezwaar tegen de verwerking,
- Recht op overdraagbaarheid van data
2. Bovendien heeft u het recht om bij een toezichthoudende instantie voor privacybescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ongeacht andere mogelijkheden om administratief of langs gerechtelijke weg bezwaar aan te tekenen, heeft u het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens een inbreuk op de AVG vormt. De toezichthoudende instantie waarbij de klacht wordt ingediend, informeert de indiener over de stand van zaken en de resultaten van het bezwaar inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen volgens Art. 78 AVG.

§ 3 Omvang van de dataverzameling en dataopslag bij zuiver informatief gebruik
Bij zuiver informatief gebruik van onze website, dus wanneer u ons geen informatie stuurt, leggen wij geen persoonsgebonden gegevens vast met uitzondering van de gegevens die uw browser ons meedeelt om uw bezoek aan ons website mogelijk te maken. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijke zijn om u onze website te kunnen presenteren en de stabiliteit en veiligheid te garanderen: IP-adres, datum en tijd van het bezoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het bezoek (concrete pagina's), toegangsstatus/HTTP-statuscode, de telkens overgedragen hoeveelheid data, de website van waaruit de opvraag komt, de browser, het besturingssysteem en de interface, de taal en de versie van de browsersoftware. De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website veilig te stellen. Bovendien gebruiken wij deze gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen veilig te stellen. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verbetering van ons aanbod en kunnen door ons niet worden herleid tot u als persoon. Een analyse van de data voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. De wettelijke basis is Art. 6 lid 1 letter f AVG. De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn. In gevallen waarin data worden opgeslagen voor de beschikbaarstelling van onze website geldt dit, wanneer de betreffende sessie beëindigd is. In geval van opslag van de gegevens in logbestanden is dit ten laatste na een maand het geval. Een verder gaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of veranderd, zodat een herleiding tot de oproepende client niet meer mogelijk is.

§ 4 Cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken en passende producten weer te geven, gebruiken wij naast de bovengenoemde gegevens op de diverse pagina's ook zogenaamde cookies. Dit doen wij omdat wij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod in het kader van een belangenafweging als een gerechtvaardigd belang beschouwen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de sessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, meteen gewist (zgn. sessie-cookies). Ander cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat en maken het ons mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Bij het oproepen van onze website wordt u over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt u gevraagd om uw toestemming te verlenen voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgebonden. In deze context wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 lid 1 punt a AVG, mits de gebruiker daarvoor zijn toestemming heeft verleend. De wettelijke basis voor gebruik van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 lid 1 letter f AVG. De duur van de opslag kunt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser vinden. U kunt uw browser zo instellen dat u over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd en per geval over de acceptatie kunt beschikken of u kunt de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in algemene zin uitsluitend. Elke browser onderscheidt zich in de manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd. Deze is in het Help-menu van elke browser beschreven. Dit menu biedt uitleg hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen. Als u de plaatsing van cookies niet accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

§ 5 Informatieverzameling, verwerking, gebruik en doorgifte van persoonsgebonden gegevens
Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij diverse diensten aan die u indien gewenst kunt gebruiken. In de regel moet u daarvoor extra persoonlijke gegevens verstrekken, die wij voor het verlenen van de betreffende service gebruiken en waarop de bovengenoemde principes voor de gegevensverwerking van toepassing zijn.
1. Contactopname per e-mail of via ons contactformulier
Wanneer u per e-mail of via het contactformulier van onze website contact met ons opneemt, wordt uw aangegeven e-mailadres en - indien u ons die vrijwillig meedeelt - uw achternaam, voornaam, uw bericht en uw met het formulier verzonden bestand door ons opgeslagen om uw vragen en mededelingen te kunnen beantwoorden. In geval van een contactopname per e-mail ligt daarin ook het vereiste gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens. De overige tijdens het verzendproces verwerkte en vrijwillig vermelde persoonsgegevens in het contactformulier dienen ervoor misbruik van het contactformulier/-formulieren te verhinderen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen veilig te stellen. Bij toezending van gegevens via een e-mail of via het contactformulier is Art. 6 lid 1 punt f DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking van de betreffende gegevens. Is een contactopname via e-mail gericht op de afsluiting van een overeenkomst, dan is Art. 6 lid 1 punt b DSGVO een bijkomende wettelijke basis voor de verwerking. De voor de beantwoording van uw vragen en mededelingen noodzakelijke verplichte gegevens zijn speciaal gemarkeerd, alle verdere gegevens zijn vrijwillig van aard. De data worden verwijderd of wij beperken de verwerking, wanneer wettelijke bewaarplichten bestaan, zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij werden vastgelegd. Voor de persoonsgegevens uit het invoerformulier en de per e-mail verzonden gegevens is dit het geval, wanneer de daaruit voortvloeiende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie geldt als beëindigd, wanneer uit de omstandigheden of stand van zaken blijkt dat de betreffende aangelegenheid definitief afgehandeld is. De tijdens het verzendproces additioneel vastgelegde gegevens worden ten laatste na een termijn van 7 dagen gewist.
2. Dataverwerking door externe dienstverleners
Voor de verwerking van uw gegevens maken wij deels gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en gecontracteerd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. In het kader van een verwerking in opdracht van ons verleent een derde partij aan ons diensten voor de hosting en weergave van de website. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de voorziene formulieren zoals beschreven in deze privacyverklaring worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 lid 1 letter b AVG. Een verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen de kaders die wij in deze privacyverklaring aangeven.
3. Gebruik van online-aanvraagformulieren op onze website
Wanneer u de online-aanvraagformulieren op onze website gebruikt, verwerken wij de door u in het formulier ingevulde gegevens en informatie niet. Pas wanneer u de formulieren uitprint of als PDF aanmaakt en onze deze dan via het contactformulier op onze website of per e-mail toezendt, verwerken wij uw gegevens volgens § 5 punt 1 van deze privacyverklaring. Bij toezending van gegevens via een e-mail of via het contactformulier is Art. 6 lid 1 punt f DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking van de betreffende gegevens. Is een contactopname via e-mail gericht op de afsluiting van een overeenkomst, dan is Art. 6 lid 1 punt b DSGVO een bijkomende wettelijke basis voor de verwerking. De voor de beantwoording van uw vragen en mededelingen noodzakelijke verplichte gegevens zijn speciaal gemarkeerd, alle verdere gegevens zijn vrijwillig van aard. De data worden verwijderd of wij beperken de verwerking, wanneer wettelijke bewaarplichten bestaan, zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij werden vastgelegd. Voor de persoonsgegevens uit het invoerformulier en de per e-mail verzonden gegevens is dit het geval, wanneer de daaruit voortvloeiende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie geldt als beëindigd, wanneer uit de omstandigheden of stand van zaken blijkt dat de betreffende aangelegenheid definitief afgehandeld is. De tijdens het verzendproces additioneel vastgelegde gegevens worden ten laatste na een termijn van 7 dagen gewist.

§ 6 Dataveiligheid
Wij hebben actuele technische maatregelen genomen om de veiligheid van gegevens te waarborgen en vooral ook om uw persoonsgebonden data te beschermen tegen gevaren bij dataverzendingen en toegang door onbevoegde derden. Deze maatregelen worden telkens volgens de actuele stand van de techniek aangepast. Uw persoonsgebonden gegevens worden, vooral in het bestelproces, met behulp van SSL-codering versleuteld via het internet verzonden. Wij beschermen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling en toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Voor zover u over een klantaccount beschikt, is toegang tot uw klantaccount alleen mogelijk na invoer van uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord. U zou uw toegangsgegevens daarom altijd vertrouwelijk moeten behandelen, niet moeten onthullen aan derden en uw browservenster moeten sluiten, wanneer u de communicatie met ons beëindigd heeft. Dat geldt vooral, wanneer u de computer samen met andere personen gebruikt.

§ 7 Gebruik van Google Analytics
1. Alleen wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt verleend, gebruikt deze website Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen aan de exploitant van de website.
2. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens bij Google.
3. U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout .
4. Als alternatief voor de browser-plugin kunt u de registratie van gegevens door Google Analytics verhinderen door het volgende aanvinkvakje te activeren. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoeken aan deze website verhindert.

Verwijdert u uw cookies, dan moet u deze link opnieuw aanklikken.
5. Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, een herleiding tot specifieke personen is daarmee uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens tot u als persoon herleidbaar zijn, wordt deze herleiding dus a priori uitgesloten en de persoonsgebonden gegeven worden per omgaande verwijderd.
6. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en de website regelmatig te verbeteren. Via de daaruit gewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor uitzonderingsgevallen waarin persoonsgebonden gegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 lid 1 S. 1 letter a AVG, mits er toestemming is verleend. Bovendien is het gebruik ook volgens Art. 6 lid 1 S. 1 letter a AVG toegelaten.
7. Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruikersvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html,
Overzicht met betrekking tot de privacybescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsmede de privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Stand 19.07.2018